Promocje The One Yacht

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

   Oświadczenie o ochronie danych osobowych

   Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Superyachts Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 25 maja 2018 i jest zgodne z RODO.

   Superyachts Poland przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz przepisami prawa krajowego wynikającymi z tego Rozporządzenia, stosując odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawionym dostępem, nadużyciem, wykryciem, utratą lub zniszczeniem.

    

   1. Ogólne informacje

   Oświadczamy tutaj, jakie dane gromadzimy, jak je przetwarzamy, w jakim celu je wykorzystujemy oraz jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą.

   Administratorem danych osobowych jest:

   Superyachts Poland Sp. z o.o., Plac Kaszubski 17 lok 202, 81-350 Gdynia.
   email: office@theoneyacht.com
   Jeżeli korzystamy z usług dostawców zewnętrznych w celu przetwarzania Państwa danych osobowych, oznacza to przetwarzanie danych osobowych na nasze zlecenie, przy czym nadal to my pełnimy rolę administratora danych.

    

   2.      Kategorie przetwarzanych danych osobowych

   Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

   imię, nazwisko, numer NIP, miasto, adres e-mail, numer telefonu, narodowość.

    

   3.      Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

   Wszystkie kategorie danych osobowych przetwarzamy w związku z:

   a) obowiązkiem prawnym – przetwarzamy Państwa osobowe zgodnie z obowiązującym prawem

   b) wykonaniem umowy – przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy i wypełnienia obowiązków wynikających z zawartej przez nas umowy;

   c) udzieloną nam zgodą na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wysyłki ofert promocyjnych i innych informacji związanych z prowadzoną przez nas działalnością;

   d) prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora – wszystkie Państwa dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub w celu wypełnienia zobowiązań umownych i zawierania umów o współpracy.

   Dane osobowe pozyskujemy od naszych klientów osobiście, na targach, ze stron internetowych, z e-maili, telefonicznie lub od pośredników.

    

    4.  Okres przetrzymywania danych

   Co do zasady, dane osobowe usuwamy po rozwiązaniu stosunku umownego, nie później niż w momencie wygaśnięcia wszelkich prawnych zobowiązań związanych z przetrzymywaniem danych osobowych.

    

    5. Zarządzanie zgodą

   Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdej chwili. W dowolnym momencie można również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

   Zmianę w zakresie udzielonej zgody mogą Państwo zgłosić pisemnie pod adresem: Plac Kaszubski 17 lok 202, 81-350 Gdynia lub drogą e-mailową: www.theoneyacht.pl. W przypadku wycofania zgody nie będziemy wykorzystywać dalej Państwa danych w celach, których zgoda dotyczyła. Ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych jest możliwe.

   W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych nie wymaga Państwa zgody, a jest niezbędne w celu zawarcia umowy z nami lub realizacji zawartej umowy, bądź też wynika z naszych obowiązków prawnych, natomiast Państwo nie przekażą nam tych danych, nie będziemy w stanie wypełniać naszych zobowiązań umownych wobec Państwa ani zawrzeć z Państwem umowy.

    

    6. Prawa osoby, której dane dotyczą

   a) prawo dostępu do danych i informacji o ich przetwarzaniu – pozwala dowiedzieć się, czy administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą czy nie, a jeżeli je przetwarza, to w jakim celu i jakie kategorie danych są przetwarzane itd.;

   b) prawo do sprostowania danych  jeżeli przetwarzamy dane osobowe, które są niekompletne lub nieprawidłowe, w każdej chwili mogą je Państwo sprostować lub uzupełnić;

   c) prawo do usunięcia danych  mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli były przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli przetwarzanie stanowi nieproporcjonalne naruszenie chronionych prawem interesów. Natychmiastowe usunięcie danych może czasami być niemożliwe, na przykład jeśli spoczywa na nas prawny obowiązek archiwizacji danych;

   d) prawo do przeniesienia danych –  mogą Państwo zażądać od nas, byśmy przekazali Państwu dostarczone nam dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli: • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, która w każdej chwili może zostać wycofana, bądź w celu realizacji umowy, oraz • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

   e) prawo do sprzeciwu –  jeżeli rozpowszechniamy Państwa dane w interesie publicznym lub w ramach zadania realizowanego przez organy sektora publicznego, bądź też jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w ramach Państwa prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, jeżeli ochrona danych jest w Państwa interesie;

   e) prawo do wniesienia skargi do właściwych władz –  jeżeli Państwa zdaniem, przetwarzając Państwa dane, naruszyliśmy unijne lub chorwackie przepisy o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w celu rozwiązania problemu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Chorwackiego Urzędu Ochrony Danych, a w przypadku zmiany przepisów – do innego właściwego urzędu, zaś od 25 maja 2018 – do organu nadzorczego w ramach Unii Europejskiej;

   h) wykonywanie praw –  jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wymienionych wyżej praw, prosimy o kontakt z nami – dane kontaktowe znajdują się w pkt 1 niniejszego Oświadczenia;

   i) potwierdzenie tożsamości – w razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji Państwa tożsamości – w ten sposób dbamy o Państwa prywatność i ochronę przysługujących Państwu praw;

   j) nadużywanie praw –  jeżeli z któregokolwiek z wymienionych praw korzystają Państwo zbyt często i w celu oczywistego nadużycia, możemy obciążyć Państwa opłatą administracyjną lub odmówić podjęcia działań w związku z Państwa żądaniem;

   k) prawo do ograniczenia przetwarzania – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:

   – jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych – na okres pozwalający nam dokonać weryfikacji tych danych,

   – jeżeli przetwarzanie było niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

   – jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale nadal są one potrzebne Państwu do wykonania prawnych zobowiązań lub w sytuacji, gdy wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

    

   7. Przekazywanie danych osobom trzecim

   Chronimy Państwa dane osobowe i nie ujawniamy ich ani nie udostępniamy osobom trzecim, chyba że:

   – wyrazili Państwo wyraźnie i na piśmie zgodę na ujawnienie niektórych danych poufnych w konkretnym celu lub konkretnej osobie,

   – Ministerstwo Spraw Zewnętrznych lub Prokurator Generalny zażądali ujawnienia danych w celu wypełniania zadań, do których te organy zostały wyznaczone,

   – sąd, adwokat lub notariusz zażądał ujawnienia danych w związku z prowadzonym postępowaniem, a przekazanie danych musi nastąpić w formie pisemnej,

   – organ podatkowy, emerytalny lub instytucja ds. ubezpieczeń społecznych zażądały ujawnienia danych, powołując się na obowiązek prawny administratora danych wobec tego organu,

   – mamy obowiązek przekazania danych Ministerstwu Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury.

    

   8. Przekazywanie danych do państw trzecich

   Przekazywanie danych do państw trzecich (poza UE) odbywa się wyłącznie wtedy, gdy:

   – istnieje obowiązek ustawowy,

   – przekazanie danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych,

   – wyraźnie się Państwo na to zgodzili.

    

   9. Korzystanie z usług komunikacji cyfrowej (strony internetowe, aplikacje)

   Gromadzimy jedynie te dane osobowe, które osoby odwiedzające naszą oficjalną stronę internetową udostępniają nam dobrowolnie podczas przekazywania nam swoich danych kontaktowych, starania się o pracę, korzystania z usługi oddzwaniania oraz wypełniania formularzy reklamacyjnych. Te dane osobowe traktujemy jako poufne i wykorzystujemy wyłącznie w podanym celu. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, chyba że spoczywa na nas obowiązek ustawowy lub ujawniamy je na żądanie odpowiednich władz. Dostęp do strony odbywa się w oparciu o protokół, a dane techniczne takie jak ruch na stronie, system operacyjny komputera, rozdzielczość ekranu, czas odwiedzin, ilość przesyłanych danych są rejestrowane.

   W celu ulepszania naszej oferty, strona internetowa używa tzw. plików „cookies” przechowywanych na komputerach osób odwiedzających naszą stronę. Można zapobiec zapisywaniu cookies, jednak ograniczyłoby to możliwość korzystania z naszej witryny. Użycie plików cookie umożliwia przechowywanie informacji o preferencjach użytkowników strony, optymalizację procesów technicznych i stałe ulepszanie naszej oferty.

   Przedsięwzięliśmy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed utratą, modyfikacją i dostępem osób trzecich. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami. Na każde zapytanie odpowiemy jak najszybciej i pomożemy Państwu w realizacji zgłoszonych żądań wynikających z przysługujących Państwu praw.

   Wszelkie zmiany w naszej polityce ochrony danych osobowych znajdą swoje odzwierciedlenie w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych i zostaną opublikowane na naszej stronie.

   Strona internetowa

   Korzystamy z narzędzi do analizy danych, aby stale podnosić komfort korzystania z naszej strony internetowej. Służą one śledzeniu odwiedzanych witryn i podejmowanych działań (kliknięcia, wyszukiwania), identyfikacji używanych urządzeń (komputer przenośny, tablet, komputer stacjonarny) oraz informują nas, jak Państwo do nas trafili (wyszukiwarka Google, reklama itp.). Na tym etapie Państwa tożsamość nie jest rejestrowana, znana jest nam tylko Państwa lokalizacja. Dopiero po wprowadzeniu przez Państwa danych na stronie jesteśmy w stanie powiązać użytkownika z zarejestrowaną wizytą na stronie. Dane mogą być przekazane na kilka sposobów.

   Media społecznościowe

   Jeżeli śledzą nas Państwo w mediach społecznościowych, wówczas dostawca usług medialnych odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie wszelkich informacji, jakimi się Państwo z nim dzielicie. Mamy dostęp do narzędzi analitycznych dostarczanych przez takiego dostawcę (w tym np. danych demograficznych), z których korzystamy w celach informacyjnych. Możemy również zobaczyć wszystko, co udostępnili Państwo za pośrednictwem danej platformy, jednak nie wykorzystujemy ani nie przechowujemy tych informacji bez Państwa uprzedniej zgody. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców mediów społecznościowych.

    

   10.  Deklaracja bezpieczeństwa

   Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zastosowane przez nas środki bezpieczeństwa zapewniły odpowiednią ochronę Państwa danych.

    

   11.  Zmiany w polityce prywatności

   Będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności na naszej stronie internetowej i/lub na Państwa życzenie.